טיפול בקטין העומד למות

חוק החולה הנוטה למות, מכיר בכך כי קטין העומד למות זכאי לזכויות בכל הקשור לקבלת מידע אודות מצבו הרפואי מהרופא האחראי ובאופן הטיפול בו. בהתאם לכך, החוק קובע כי במצבים מסוימים יש לקטין אפשרות לבקש ולהיות מעורב בכל הקשור בטיפול בו ו/או בהימנעות מקבלת טיפול רפואי, למרות היותו קטין.טיפול בקטין העומד למות

סמכות הוריו ו/או האפוטרופוס של קטין העומד למות

חוק החולה הנוטה למות קובע מהן סמכויות ההורים ו/או האפוטרופוס של קטין העומד למות:
1. הוריו של קטין העומד למות מוסמכים לייצג אותו בכל הקשור לטיפול הרפואי בו בין אם מדובר בהארכת חייו ובין אם מדובר בהימנעות מהארכת חייו.
2. במצב בו יש לקטין העומד למות אפוטרופוס שהוא אדם קרוב, הוא רשאי להשמיע את עמדתו בנוגע לטיפול אותו הקטין עתיד לקבל, והרופא האחראי רשאי לפעול על פיו.
3. במצב בו הקטין יתום מהוריו או במצב בו נשללה אפוטרופסות ההורים ולא נקבע לו אפוטרופוס שהוא קרוב אליו, הוועדה המוסדית היא זו שתקבע מה הטיפול הרפואי אותו הוא עתיד לקבל.

שמיעת עמדתו של קטין העומד למות

החוק מאפשר לקטין העומד למות להיות מעורב בהחלטה על הטיפול הרפואי בו (בנוסף למעורבות הוריו ו/או האפוטרופוס שלו) בהתקיים שני תנאים מצטברים:
1. הקטין העומד למות מודע למצב שבו הוא נמצא ומבקש להשתתף בקבלת ההחלטה בעניינו.
2. הרופא האחראי קבע שכושרו ובשלותו השכליים והנפשיים של הקטין העומד למות מאפשרים את שיתופו בקבלת ההחלטה בעניינו.
יצוין כי ההחלטה בדבר שמיעת עמדתו של הקטין העומד למות תתקבל לאחר התייעצות עם הוריו של הקטין העומד למות, אפוטרופוס אם מונה לו, המטפלים בו, הרופאים והמומחים הרלוונטיים ובמידת האפשר עם רופאו האישי.

מסירת מידע רפואי לקטין העומד למות

הרופא האחראי יוכל למסור לקטין העומד למות מידע המתייחס ישירות למצב בריאותו או לטיפול הרפואי בו בהתקיים שני תנאים מצטברים:
1. הרופא האחראי השתכנע כי מסירת המידע כולו או חלקו, לא יגרמו לנזק לבריאות הגופנית ו/או הנפשית של הקטין העומד למות, או לסיכון חייו.
2. הרופא האחראי קבע כי כושרו ובשלותו השכליים והנפשיים של הקטין העומד למות מאפשרים לו להבין נאותה את כל המידע ואת המשמעויות הנובעות מכך.

יצוין כי ההחלטה בדבר מסירת מידע רפואי לקטין העומד למות תתקבל לאחר התייעצות עם הוריו של הקטין העומד למות, האפוטרופוס שלו אם מונה לו, המטפלים בו, הרופאים והמומחים הרלוונטיים, ובמידת האפשר עם רופאו האישי.

מה קורה במצב בו נתגלעו חילוקי דעות בין האחראים עליו בנוגע לטיפול בקטין העומד למות?

במצב כה רגיש, בו קיים באמצע קטין העומד למות, יש סיכוי לא קטן כי יווצרו מחלוקות בין הגורמים השונים המעורבים בעניין בכל הנוגע לטיפול בו. חוק החולה הנוטה למות קובע מה לעשות במצבים אלה:
1. במצב בו נתגלעו חילוקי דעות בין הוריו של הקטין העומד למות ו/או בינם לבין הרופא האחראי לעניין הטיפול בו, הוועדה המוסדית היא שתכריע במחלוקת.
2. במצב בו נתגלו חילוקי דעות בין הקטין העומד למות לבין הוריו, או בינו לבין הרופא האחראי לעניין הטיפול בו, יש לפעול כדלקמן:
א. אם הקטין העומד למות הביע את רצונו שחייו יוארכו, הרופא האחראי צריך לפעול בהתאם לרצונו של הקטין.
ב. אם הקטין העומד למות שמלאו לו 15 שנים הביע את רצונו להימנע מהארכת חייו, הוועדה המוסדית תכריע בעניין.
3. במצב בו הוועדה המוסדית דנה בעניינו של הקטין העומד למות, תישמע גם עמדתו אם הוא הביע אותה, וכן יימסר לוועדה פירוט של כל המידע שנמסר לקטין.
4. על הוועדה המוסדית לשקול בין היתר את טובתו של הקטין העומד למות והיא רשאית לקבוע שיש להימנע מהארכת חייו של הקטין אם השתכנעה כי אין זה לטובתו להאריך את חייו.

למידע נוסף ו/או עזרה בטיפול בכל הנוגע לקטין העומד למות וזכויותיו שלו ושל משפחתו צרו קשר!