ביטול הסתלקות מירושה

לכל אדם הזכאי לירושה יש את הזכות לוותר על ירושה לטובת קרוב משפחה ביטול הסתלקות מירושהבהתאם לחוק הירושה. הרציונל של החוק הוא שאין לחייב יורש לקבל את חלקו בעיזבון בניגוד לרצונו, ועל כן, הוא זכאי להסתלק מחלקו בעיזבון לטובת אחד מקרובי המשפחה הקבועים בחוק הירושה. ככלל חוק הירושה קובע כי הסתלקות מירושה היא אקט סופי ומוחלט במידה ונעשה בהתאם לדין, אך בית המשפט קבע במקרים מסוימים כי יש לבצע ביטול הסתלקות מירושה עקב מניעים לא טהורים של היורש אשר הסתלק מהירושה.

איך מבצעים הסתלקות מירושה?

אדם אשר מעוניין להסתלק מירושה חייב להצהיר זאת בכתב, בתצהיר לרשם הירושות או לבית המשפט, בו הוא מבקש לוותר על חלקו בירושה לטובת בן משפחה הקבוע בחוק הירושה – בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש. יש לציין כי חוק הירושה קובע כי מי שהסתלק מחלקו בעיזבון רואים אותו כאילו לא היה יורש מלכתחילה. את הליך ויתור על הירושה יש לבצע בטרם ניתן צו לקיום ירושה/ צו לקיום צוואה על מנת שהוויתור יהיה בתוקף.

באילו מצבים ניתן לבצע ביטול הסתלקות מירושה?

ככלל, במידה וההסתלקות מהירושה התבצעה בהתאם לדין כאמור לעיל, לא ניתן לחזור מהוויתור על הירושה ומדובר באקט סופי ומוחלט. יחד עם זאת, בית המשפט מאפשר לאדם לעתור ולתבוע סעד אשר יצהיר על ביטול הסתלקות מירושה. כך למשל, בית המשפט קבע כי יש לבצע ביטול הסתלקות מירושה של אדם שוויתר על חלקו מירושה שלא בחוסר תום לב במטרה להתחמק מתשלום חובותיו. במקרה זה, היורש אשר ירש כספים וחלק מסוים מנכס, היה בחובות כבדים, ועל מנת למנוע מהנושים לקבל את חלקם, ויתר על חלקו בירושה. באותו מקרה בית המשפט קבע כי יש לבצע ביטול הסתלקות מירושה מכיוון שהיורש הסתלק מחלקו בירושה במטרה להבריח נכסים מנושים, ועל כן, ההסתלקות פסולה וניתנת לביטול. דוגמאות נוספות אשר בגינן בית המשפט הורה על ביטול הסתלקות מירושה הן: אדם אשר ויתר על חלקו בירושה על מנת להתחמק מתשלום מזונות או אדם אשר ויתר על חלקו בירושה על מנת להיות זכאי לייצוג משפטי חינם. יש לציין כי בית המשפט לא קובע בנקל כי יש לבצע ביטול הסתלקות מירושה. בבואו לבחון את העתירה שהוגשה לביטול הסתלקות מירושה הוא בוחן האם ההסתלקות מהירושה בוצעה ממניעים טהורים ולא ממניעים זרים המנוגדים לחוק כגון: מרמה, הטעייה, מצג שווא וחוסר תום לב.

מי יכול לעתור לבית המשפט על מנת להצהיר על ביטול הסתלקות מירושה?

כל אדם, נושה או גוף אחר אשר זכאי לכספים מהיורש, רשאי לעתור לבית המשפט ולבקש ביטול הסתלקות מירושה. כך למשל באחד המקרים שהוגשו לבית המשפט, הבנק הוא זה שעתר לבית המשפט במטרה להצהיר על ביטול הסתלקות מירושה, לאחר שגילה שהיורש אשר חב לו כספים רבים, קיבל בירושה מספר נכסים ולא דיווח לו על כך מכיוון שוויתר על חלקו בירושה. במקרה זה בית המשפט פסק כי יש להצהיר על ביטול הסתלקות מירושה מכיוון שהמסתלק לא יכול לפגוע על ידי הסתלקותו פגיעה שלא כדין בזכויותיהם של צדדים שלישיים. בית המשפט קבע כי לולא היורש ויתר על חלקו בעיזבון, הבנק היה מקבל את כספיו המגיעים לו על פי דין.

האם עיקול שהוטל על ירושה יכול להוביל לביטול הסתלקות מירושה?

בית המשפט קבע כי נושה רשאי לבקש להטיל עיקול על ירושה ולדרוש כי היורש יעביר לו את מה שהוא חייב מתוך כספי הירושה. יש לציין שנקבע כי גם אם היורש הספיק כבר להודיע בתצהיר על הסתלקות חלקו בירושה, ונתברר בדיעבד כי הוא עשה זאת ממניעים לא טהורים והוא לא תקף מבחינת הדין המהותי, הרי במצבים מסוימים ניתן לבצע ביטול הסתלקות מירושה ולקבוע כי יש להטיל עיקול על הנכסים שאותו אדם קיבל בירושה. במילים אחרות, בית המשפט קובע למעשה כי ההסתלקות מהירושה בוצעה שלא כדין ועל כן יש לבצע ביטול הסתלקות מירושה, כך שהיורש למעשה יקבל את חלקו בעיזבון.

במידה והנכם נושים המעוניינים לבצע ביטול הסתלקות מירושה או לחלופין, הנכם יורשים אשר הצהירו על הסתלקות מירושה ואדם אחר טוען כי יש לבצע ביטול הסתלקות מירושה מכיוון שפעלתם במרמה – מומלץ לפנות לעו"ד מומחה לצוואות וירושות!

עו"ד מומחה לצוואות וירושות בכלל ולביטול הסתלקות מירושה בפרט, יוכל לבדוק את נסיבות המקרה שלכם ולבחון האם הויתור על הירושה נעשה על פי דין או לאו. במידת הצורך עו"ד מומחה לביטול הסתלקות מירושה יגיש עבורכם תביעה לבית המשפט במטרה להוכיח את טענותיכם ולקבל את זכויותיכם כדין.

משרד עורכי דין קלרפלד בעל ניסיון רב בצוואות וירושות ובכל הקשור להליך ביטול הסתלקות מירושה.

לקביעת פגישת ייעוץ צרו קשר!