יפוי כוח כתחליף לצוואה בחיים

במידה והחלטתם לערוך צוואה בחיים, חשוב שתדעו שיש באפשרותכם לתת ייפוי כוח כתחליף לצוואה בחייםלאדם הקרוב אליכם יפוי כוח במקום צוואה בחיים, אשר יאפשר לאותו אדם לקבוע מהו הטיפול הרפואי שתקבלו במצב בו לא תהיו כשרים לקבל החלטות לגבי הטיפול בעצמכם.

מיהו מיופה הכוח שניתן לתת לו יפוי כוח במקום צוואה בחיים?

חשוב לדעת כי אין באפשרותכם להחליט על דעת עצמכם לתת יפוי כוח במקום צוואה בחיים לכל אדם בו אתם חפצים! תחילה, עליכם לוודא כי אותו אדם מוכן להיות מיופה הכוח, וכי אותו אדם אכן מבין את רצונותיכם, ומוכן לפעול בהתאם להם.

לאחר שבחרתם למי לתת יפוי כוח במקום צוואה בחיים, עליכם לפעול בהתאם להוראות חוק החולה הנוטה למות הקובע את דרכי מינויו של מיופה הכוח:
1.יפוי הכוח יינתן בכתב מתוך רצון חופשי ועצמאי וייחתם על ידי מייפה הכוח וכן על ידי שני עדים שאין להם כל אינטרס כלכלי במייפה הכוח.
2. יש לצרף ליפוי הכוח הצהרה כי הוא ניתן מתוך רצון חופשי, על יסוד הבנה ושיקול דעת.
3. ביפוי הכוח יציין המייפה כי האדם לו נתן יפוי כוח במקום צוואה מטעמו, יהיה מוסמך לקבל במקומו החלטות בכל הנוגע לטיפול הרפואי במצב בו לא יהיה כשיר לעשות כן. מייפה הכוח רשאי לפרט באילו תנאים מיופה הכוח יהיה מוסמך להחליט במקומו בכל הנוגע לטיפולים הרפואיים בו, כולם או חלקם.

לכמה זמן תקף יפוי כוח במקום צוואה בחיים?

יפוי כוח במקום צוואה בחיים תקף לעד חמש שנים וניתן להאריך את תוקפו לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלנה על חמש שנים. את בקשת הארכה ליפוי כוח במקום צוואה בחיים יש לבצע על גבי טופס בהתאם לחוק. במצב בו לא נקבע בייפוי כוח עצמו לכמה זמן הוא תקף, ייחשב יפוי הכוח כתקף למשך 5 שנים מהיום בו ניתן.

האם ניתן להתנגד להחלטות של של האדם שניתן לו יפוי כוח במקום צוואה בחיים?

כן! במידה ולאדם מסוים יש יסוד סביר לחשש כי מיופה הכוח פועל בניגוד לרצונותיו של החולה הנוטה למות או מתוך ניגוד עניינים, הוא רשאי לפנות לוועדה המוסדית בהשגה. במצב בו הוועדה המוסדית השתכנעה כי מיופה הכוח אכן פועל ממניעים שלא מבטאים את רצונותיו של החולה הנוטה למות ו/או מתוך ניגוד עניינים, היא רשאית לקבוע במקום מיופה הכוח מהו הטיפול הרפואי שיינתן לחולה הנוטה למות.

יפוי כוח במקום צוואה בחיים או בנוסף?

חוק החולה הנוטה למות מאפשר להכין צוואה בחיים ובנוסף, להעניק יפוי כוח לצורך מתן החלטות רפואיות בחולה הנוטה למות. על מנת להימנע מהתנגשות בין ההוראות שניתנו בצוואה בחיים לבין ההוראות שנותן מיופה הכוח, החוק מאפשר להגדיר ולפרט אילו מהמסמכים גובר על השני, וכיצד לנהוג במצב של התנגשות בין הצוואה בחיים למיופה הכוח.

במידה והנכם מעוניינים למנות מיופה כוח ו/או לכתוב צוואה בחיים מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה לצוואות וירושות!

חתימה על יפוי כוח במקום צוואה בחיים ו/או כתיבת צוואה בחיים, מחייבים לעמוד בתנאים פרוצדוראלים צורנים ומשפטיים שנקבעו בחוק. אי מילוי התנאים הקבועים בחוק יכול להוביל לכך שבמצב בו חס וחלילה לא תהיו כשרים לתת הוראות בנוגע לטיפול הרפואי בכם כאשר אדם אשר זר לכם ולא בהכרח מודע לרצונתיכם, הוא זה שיקבע את הטיפול אותו תקבלו.

משרדינו בעל ניסיון רב הן בעריכת מסמכים למינוי מיופה כוח והן בעריכת צוואות בחיים, כך שתוכלו להיות רגועים כי במצב בו לא תהיו כשרים, הטיפול הרפואי אותו תקבלו ישקף את הצרכים שלכם ואת רצונותיכם.

לקביעת פגישת ייעוץ עם עו"ד מומחה ליפוי כוח במקום צוואה בחיים ו/או כתיבת צוואה בחיים, צרו קשר!