תלוש שכר – קחו משקפיים ותפנו 30 דקות מזמנכם!

פעמים רבות העובד סיכם עם המעביד על קבלת תנאים מסוימים במקום העבודה, אך בפועל, הוא אינו יודע האם הוא מקבל התנאים האמורים. כיום, תלוש שכר הינו האסמכתא הטובה ביותר לבחון האם המעביד עומד בחובותיו כלפי העובד בהתאם למוסכם ביניהם ובהתאם לחוק.

חובת המעביד לספק תלוש שכר

בשנת 2009 נכנס תיקון מספר 24 לחוק הגנת השכר אשר הוביל למהפכה בכל הנוגע לזכויות העובדים בישראל ובהגנה עליהם. אחד התיקונים העיקריים הינו החובה על המעביד להמציא לעובד תלוש שכר שבו יתועדו כל מרכיבי התשלום שלו. מטרת התיקון לחוק הינה ליצור שקיפות בין המעסיק לעובד בכל הנוגע לקבלת זכויותיו אשר מתבטאים בתלוש שכר.

מרכיבי תלוש שכר

חוק הגנת השכר מחייב את המעסיק למסור לעובד תלוש שכר שיכלול המרכיבים הבאים:
1) פרטים לגבי העובד והמעביד
– שם משפחה ושם פרטי של העובד ומספר הזיהוי שלו.
– שם המעביד, מספר הזיהוי שלו או מספר התאגיד, ומען מקום העבודה או עסקו של המעביד.
2) תאריך תחילת העסקה
ותק העובד המצטבר אצל המעביד או במקום העבודה לפי הגבוה.
3) לגבי עובד במשכורת – היקף המשרה
לגבי עובד בשכר – הבסיס שלפיו משולם השכר; לגבי עובד ששכר עבודתו נקבע לפי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו – גם דירוג העובד ודרגתו.
4) תקופת התשלום
– התקופה הקלנדרית שבעדה שולם השכר.
– מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בתקופה שבעדה שולם השכר.
– מספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר.
– מספר שעות העבודה בפועל של העובד בתקופה שבעדה שולם השכר. אם העובד נמנה עם העובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעביד כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם, יש לציין זאת במפורש.
– מספר ימי החופשה שניתנו בתקופת התשלום ויתרת ימי החופשה.
– מספר ימי המחלה שנוצלו בתקופת התשלום ויתרת תקופת המחלה הצבורה. אם העובד מבוטח על ידי מעבידו בביטוח דמי מחלה, אין חובה לציין את יתרת תקופת המחלה הצבורה.
5) השכר ששולם לעובד
– ערך השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה.
– השכר הרגיל.
– תשלומים אחרים נוסף על השכר הרגיל, לרבות גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, פדיון עבודה, דמי הבראה, דמי חופשה ודמי מחלה, וכיוצא באלה. יש לפרט את סוג התשלום, את מספר היחידות שעבורן שולם – אם הוא משולם לפי יחידות, ואת סכום התשלום.
– סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה, וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס.
– סך כל השכר והתשלומים האחרים המובאים בחשבון לעניין זכויות פנסיוניות או זכויות סוציאליות אחרות, שיפורט לפי סוג הזכויות שלגביהן הוא מובא בחשבון.
אם אחד התשלומים הנ"ל שולם בעד תקופה אחרת מהתקופה הקלנדרית בעדה שולם השכר, יש לציין לגבי אותו תשלום את התקופה שבעדה שולם.
6) הניכויים
– ניכוי מס הכנסה.
– ניכוי דמי ביטוח לאומי.
– ניכוי דמי ביטוח בריאות.
– ניכוי לקופת גמל, שיפורט לפי הקופה שאליה הניכוי מיועד וסכומו.
– כל ניכוי אחר, שיפורט לפי סוג הניכוי וסכומו.
– סך כל הניכויים.
7) תשלומי המעביד עבור תנאים סוציאלים לעובד
שאינם משולמים ישירות לעובד ואינם מנוכים משכר העובד, לרבות הפרשות המעביד לקופת גמל.
8) פרטי הפרעון
– הסכום הכולל (ברוטו) המגיע לעובד במועד התשלום.
– הסכום בפועל (נטו) לתשלום.
– דרך תשלום השכר. לענין שכר המשולם שלא במישרין, יש לציין את הגורם שבאמצעותו משולם השכר, ואם התשלום נעשה באמצעות חשבון בנק, לרבות חברת הדואר – מספר החשבון ופרטי הבנק.
9) שכר מינימום לחודש ושכר מינימום לשעה, המעודכנים לתקופת התשלום ולגיל העובד.

סנקציות על מעביד שאינו מספק תלוש שכר על פי החוק:

לידיעתכם, מעסיק שעבר על החוק בנוגע לתלוש שכר חשוף לסנקציות פליליות וכספיות משמעותיות:
1) מעביד שלא מוסר לעובדו תלוש שכר במועד, או לחלופין מוסר תלוש שכר שלא נכללים בו פרטי השכר ששולמו לעובד (כולם או חלקם)
דינו מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין העומד על 29,200 ש"ח  נכון לשנת 2013. בנסיבות מחמירות – הקנס יהיה כפול.
2) מעביד שלא שילם לעובדו שכר וחלף היום הקובע לאחריו הפך אותו שכר לשכר מולן, והמעביד לא הוכיח שאי תשלום השכר נבע מנסיבה שאינה בשליטתו
דינו – מאסר חצי שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין (75,300 ₪ נכון לשנת 2013).
יצויין כי לא יועמד מעביד לדין בענין זה, אלא אם כן חלפו 90 ימים מהיום הקובע והשכר לא שולם עד אותו מועד, ובהתאם לנוהל שיאשר היועץ המשפטי לממשלה.
3) מעביד שניכה סכומים משכרו של עובד בניגוד לחוק
דינו מחצית מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין ובנסיבות מחמירות – כפל הקנס.
4) מעביד שניכה סכומים משכרו של עובד ולא העבירם למי שלו יועדו הסכומים –
דינו – מאסר שנתיים או קנס פי 5 מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין. בנסיבות מחמירות מדובר במאסר 30 חודשים או קנס פי 6 מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין (226,000 ש"ח נכון לשנת 2013).

במידה ואתם חושדים שהמעסיק שלכם לא מספק לכם תלוש שכר כחוק, פנו לעורך דין כמה שיותר מהר!

עורך דין מומחה בנושא דיני עבודה, יעזור לכם לקרוא את תלוש השכר ולבחון האם אתם מקבלים תלוש שכר אשר מפורטים בו זכאותכם והניכויים כחוק. כיום, בתי הדין לעבודה רואים בתלוש שכר ופירוט הרכיבים בתלוש שכר כזכות מהותית ובסיסית של העובדים ומתייחסים בחומרה להפרות בנוגע לתלוש שכר גם אם מדובר בהפרה קצרה. הדבר מתבטא הן בפסיקת בית המשפט והן בקנסות הגבוהים המוטלים על המעבידים. משרד עורכי דין קלרפלד מתמחה בבחינת תלוש השכר ויעזור לכם לוודא כי הנכם מקבלים את הזכויות מהמעביד.

לקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה לדיני עבודה ותלוש שכר צרו קשר!