שאלות נפוצות בדיני עבודה

ש:  מהן חובות המעסיק בנוגע לחובת השימוע?

ת:  המעסיק מחויב לפעול בפתיחות ובתום לב לאורך כל הליך השימוע. חובותיו בין השאר כוללים: לאפשר לעובד זמן סביר להיערך לשימוע, לעיין במסמכים עליהם הסתמך המעביד ולאפשר לו להשמיע את טענותיו. כמו כן, בעת קבלת החלטת הפיטורים המעסיק מחויב לשקול, בין השאר, את טיעוני העובד אשר נטענו בהליך השימוע.

ש:  האם ניתן להביא עורך דין שייצג אותי בהליך השימוע?

ת:  כן, עובד רשאי להיות מיוצג ע"י עורך דין בהליך השימוע במידה ויהיה מעוניין בכך.

ש:  האם חובת השימוע חלה גם במגזר הפרטי?

ת:  בהתאם לפסיקה הרווחת בשנים האחרונות בבית הדין הארצי בכלל ובבתי הדין האזוריים בפרט, נראה כי הגישה הרווחת היא כי יש לקיים חובת שימוע לפני פיטורי עובד גם במגזר הפרטי.

ש:  כיצד מחושבים פיצויי הפיטורים?

ת:  פיצוי הפיטורים מחושבים על פי תקנות פיצוי פיטורים. רכיבי השכר שיובאו בחשבון הינם, בין היתר, שכר היסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית.

ש:  האם תוספות לרכיבי שכר תילקח בחישוב פיצויי פיטורים?

ת:  על פי הפסיקה כל תוספת לרכיבים האמורים לא תילקח בחשבון בחישוב פיצוי הפיטורים, לדוגמה:  תשלומים בגין אחזקת טלפון, שעות נוספות, דמי הבראה, אחזקת רכב וכדו'.

ש:  מהו מועד תשלום פיצויי הפיטורים?

ת:  על פי חוק הגנת השכר, תשלום פיצויי הפיטורים הינו היום בו הסתיימו יחסי העבודה בין העובד למעסיק, אלא אם כן ישנו הסכם קיבוצי או הסכם אחר הקובע מועד מאוחר יותר.

ש:  המעסיק איחר בתשלום פיצויי פיטורין.  האם מגיע לי פיצוי נוסף על האיחור ועל הנזק שנגרם לי?

ת:  במידה והמעסיק יאחר בתשלום דמי הפיצויים מעל לנקבע בחוק הגנת השכר, הדבר יחשב כהלנת פיצויי פיטורים.

ש:  פוטרתי כחודש לפני סיום שנת עבודה במקום עבודתי, האם אני זכאי לפיצויים?

ת:  כן, על פי חוק פיצוי פיטורים במידה ופוטרת בסמוך לסוף שנת העבודה, הנך זכאי לפיצוי פיטורים. נציין כי במידה והמעסיק לא מעוניין לתת לך פיצויי פיטורים, עליו הנטל להוכיח כי הפיטורים לא נעשו על מנת להימנע מלשלם לך פיצוי פיטורים.

ש:  במידה והעובד נפטר, האם המעסיק מחוייב לשלם פיצוי פיטורים לשארים?

ת:  כן, במידה והעובד נפטר, המעסיק מחויב לשלם פיצוי פיטורים לשארים של הנפטר בהתאם להגדרתם בחוק פיצוי פיטורים.

ש:  האם ישנם מצבים בהם ניתן לפטר אותי בלי לתת לי פיצויים?

ת:  בחוק פיצוי פיטורים נקבעו התנאים בהם ניתן לפטר עובד ללא מתן פיצויים או מתן פיצויים חלקיים בלבד. יש לציין כי ככלל בית הדין לענייני עבודה, רואה את אקט הפיטורים עצמו כעונש ראוי ועל כן לא נוטה לאפשר ביטול מתן פיצויים, עם זאת ישנן נסיבות חריגות ומחמירות בהם בית הדין קבע כי ניתן להפחית הפיצויים או לבטלם, לדוגמה: גניבה, עבירות משמעת, עבודה אצל מתחרה ועוד – הכל בהתאם לנסיבות הקונקרטיות של המקרה.

ש:  במידה והתפטרתי, האם יש לי אפשרות לקבל פיצויי פיטורים?

ת:  במקרים מסוימים שנקבעו בפסיקה ובחוק,  דין התפטרות כדין פיטורים. לדוגמה: התפטרות עקב מצב בריאותי, התפטרות בעקבות העתקת מגורים, התפטרות עקב מצב בריאותי, התפטרות עקב הרעת תנאים ועוד

ש: האם אני יכול להגיש תביעה לפיצויים בגין הלנת שכר בכל עת או עליי להזדרז להגיש את התביעה?

ת: תביעה לפיצויים בגין הלנת שכר מוגבלת בזמן, עלייך להגיש את התביעה תוך שנה מהיום בו רואים את השכר כמולן, או תוך 60 יום מהיום שקיבלת השכר שבו קשור הפיצוי, לפי המוקדם. יש לציין שאם המעביד הלין את שכרך שלוש פעמים בתקופה של 12 חודשים רצופים שבתוך שלוש השנים הרצופות שלאחר יום תשלום השכר שבו קשור הפיצוי, תקופת ההתיישנות תהיה שלוש השנים האמורות.

ש: כיצד מחושבים הפיצויים להלנת שכר?

ת: על פי חוק הלנת שכר, עובד ששכרו הולן יקבל פיצוי כספי לפי הסכום הגבוה מבין אלה –

  • עבור השבוע הראשון שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה – החלק העשרים מהשכר המולן, ועבור השבוע לאחר מכן או חלק ממנו, החלק העשירי מהשכר המולן.
  • הפרשי הצמדה לתקופה מהמועד לתשלום שכר העבודה עד ליום התשלום בפועל, בתוספת 20% על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי ההצמדה בעד כל חודש שבתקופה האמורה.

ש: האם בית הדין לעבודה יכול להפחית פיצויי הלנת שכר?

ת: בית הדין לעבודה יכול להפחית ואף לבטל את פיצוי הלנת שכר אם נוכח כי השכר לא שולם ע"י המעסיק בשל טעות כנה או בגלל נסיבה שלא הייתה לו שליטה עליה או בעקבות חילוקי דעות בנוגע לחוב עצמו, שיש בהם ממש, כל עוד הסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועד.

ש: כיצד מחשבים את הפיצויים להם אני זכאי בגין הלנת פיצויי פיטורין?

ת:  תלוי במספר ימי האיחור בתשלום:

  • במידה והמעסיק מאחר בתשלום עד 15 ימים, הוא לא יחויב בתשלום פיצויי הלנת פיטורין.
  • במידה והמעסיק ישלם את פיצויי הפיטורין בין היום ה-16 לבין היום ה-30 שלאחר מועד תשלומם, המעסיק יחויב בתשלום פיצויי פיטורין בתוספת הצמדה למדד עד ליום בו שולמו הפיצויים בפועל.
  • במידה והמעסיק ישלם את פיצויי הפיטורין לאחר היום ה-30 שלאחר מועד תשלומם, המעסיק יחויב בתשלום הלנת פיצויי פיטורין בגובה תשלום פיצויי הפיטורין, הצמדה למדד ותוספת של 20% בעד כל חודש איחור.

ש: האם בית הדין לעבודה יכול להפחית פיצויים בגין הלנת פיצויי פיטורין?

ת: בית הדין לעבודה יכול להפחית ואף לבטל פיצויים בגין הלנת פיצויי פיטורים אם נוכח כי הפיצויים לא שולמו ע"י המעסיק בשל טעות כנה או בגלל נסיבה שלא הייתה לו שליטה עליה או בעקבות חילוקי דעות בנוגע לחוב עצמו, שיש בהם ממש, כל עוד הסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועד.

ש: מהו המועד בו המעביד מחוייב לשלם לי פיצויי פיטורים?

ת: על פי חוק הגנת השכר המעביד מחוייב לשלם לך פיצויי פיטורים לפי המאוחר מבין המועדים הבאים:

  • היום בו הפסיקו להתקיים יחסי עובד מעביד.
  • המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים לפי הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה לתשלום פיצויי הפיטורים.
  • המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים בחוזה עבודה או הסכם אחר אשר עדיף על מה שנקבע בחוק, בהסכם/הסדר קיבוצי או בצו הרחבה.
  • במידה והזכות לפיצויי פיטורים נקבעה לפי הסכם/הסדר קיבוצי, או צו הרחבה לאחר המועד בו הפסיקו להתקיים יחסי עובד מעביד, ולא נקבע מהו המועד לתשלום הפיצויים – היום בו נקבעה הזכות.
  • אם הזכות לקבלת פיצויי הפיטורים מותנית על פי החוק, במילוי תנאי שעל העובד לבצע לאחר היום בו הפסיקו להתקיים יחסי עובד מעביד, או במילוי תנאי במשך תקופה מסויימת שלאחר אותו יום – היום בו התמלא התנאי או תום התקופה האמורה.

ש: לכמה ימי מחלה אני זכאי לקבל מהמעסיק בתשלום?

ת: על פי חוק דמי מחלה העובד זכאי ליום וחצי מחלה בתשלום בגין כל חודש עבודה, אלא אם כן נקבע בהסכם העבודה הסדר שונה.

ש: האם ניתן לצבור ימי מחלה ללא הגבלה?

ת: על פי חוק דמי מחלה ניתן לצבור מקסימום 90 ימי מחלה, אלא אם קיים בהסכם העבודה הסדר שונה.

ש: האם אני זכאי לדמי מחלה כבר מהיום הראשון?

ת: על פי חוק דמי מחלה בעד יום המחלה הראשון לא ניתנים לך דמי מחלה, בעד יום המחלה השני והשלישי, ניתנים לך דמי מחלה בגובה 50% מהשכר הרגיל ובעד יום המחלה הרביעי ואילך, דמי המחלה הינם בגובה השכר הרגיל.

ש: במידה וכחודש לאחר שהתחלתי את מקום עבודתי חליתי ובעקבות כך נעדרתי ממקום עבודתי כשבוע ימים, האם אני זכאי לדמי מחלה עבור שבוע שלם?

ת: על פי חוק ימי מחלה הנך זכאי לדמי מחלה של עד יום וחצי לכל חודש עבודה. כלומר, בנסיבות העניין אינך זכאי לתשלום עבור כל שבוע ימי המחלה אלא רק עבור יום וחצי. המעביד רשאי לשלם לך עבור כל ימי המחלה (למשל על חשבון ימי מחלה שתצבור בעתיד) אך מדובר ברשות ולא בחובה.

ש: לאחרונה הודיע לי המעסיק כי אחוז המשרה שלי ירד ב30% (ללא הסכמתי) האם אני יכול להתפטר בשל הרעת מוחשית בתנאי העבודה והאם אני אהיה זכאי לפיצויי פיטורין?

ת: הפחתת אחוז משרה באופן חד צדדי, בהחלט יכול להוות הרעת תנאים מוחשית שיכולה לזכות אותך בקבלת פיצויי פיטורין. יחד עם זאת, עלייך לאפשר למעביד אפשרות לבטל את הרעת התנאים ועל כן מומלץ שתפנה אליו בכתב בדרישה לביטול ההפחתה באחוז המשרה ולהגביל זאת בזמנים. במידה והמעסיק לא ישנה את הפחתת אחוז המשרה ולא יסכים לראות אותך כמי שהתפטר עקב הרעת תנאים מוחשית, יש באפשרותך להגיש תביעה בעניין לבית הדין לענייני עבודה.

 

למידע נוסף ולשאלות צור קשר